sobota, 25 września 2021 r., imieniny Aurelii, Kleofasa, Władysława

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Partyzantów I" w Ostrołęce

Prezydent Miasta Ostrołęki zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko rejonu "Partyzantów I" w Ostrołęce dla nieruchomości położonych w rejonie ul. Partyzantów i ul. ks. Antoniego Pęksy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póź. zm), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z póź. zm) oraz Uchwały Nr 471/XLIX/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Partyzantów I" w Ostrołęce, który obejmować będzie działki o numerach ewidencyjnych: 30248/40, 30250/1, 30250/2, 30248/8, 30248/41, 30248/42, 30112/7, 30241, 30245/3, 30245/2, 30491/3, 30112/12, 30112/14, 30249, 30196/3, 30248/26 oraz części działek o numerach ewidencyjnych: 30592, 30248/39, 30248/38, 30238, 30242, 30245/1 położone w rejonie ul. Partyzantów i ul. ks. Antoniego Pęksy, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni około 5,80 ha. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest utworzenie podstaw do poprawy warunków zagospodarowania i użytkowania tego terenu.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie: papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1, lub elektronicznej na adres um@um.ostroleka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021 r., z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

Do pobrania:

- Klauzula

 

Wpis płatny

Wyświetleń: 1429 komentarze: -
24.08.2021, 10:13r. Drukuj
Powrót