wtorek, 26 października 2021 r., imieniny Ewarysta, Łucjana, Dymitriusza

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn. - 11 Listopada" w Ostrołęce

Prezydent Miasta Ostrołęki zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn. - 11 Listopada" w Ostrołęce .Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 11 października.

Pełna treść ogłoszenia:

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z póź. zm) i w myśl przepisów art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 412/XLII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn. - 11 Listopada" w Ostrołęce, zatwierdzonego uchwałą Nr 471/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 marca 2006 r., którego przedmiotem jest zmiana warunków realizacji miejsc parkingowych dla następujących jednostek terenowych: MM/UU.1, MM/UU.2, MM/UU.3, MM/UU.4, MM/UU.5, MM/UU.6, MM/UU.7, MM/UU.8, MM/UU.9, MM/UU.10, MM/UU.11, MM/UU.12, MM/UU.13, MM/UU.14, MM/UU.15, MM/UU.17, AU.1, AU.4, MWU.1, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 września do 13 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 213 w godzinach od 10.00 do 14.00.

Reklama

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 października 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, do dwóch godzin przed jej terminem, proszone są o wysłanie wiadomości e-mail, na adres: [email]planowanie@um.ostroleka.pl[/email], o następujących danych:

1) temat wiadomości: "Udział w dyskusji publicznej";

2) treść wiadomości: "Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej";

3) podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).

W zwrotnej wiadomości e-mail, osoby te otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą środków porozumiewania na odległość (online) w aplikacji Zoom wraz z instrukcją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn. 11 listopada" w Ostrołęce, zatwierdzonego uchwałą Nr 471/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 marca 2006 r.

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmian planu.

Reklama

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 lub elektronicznej na adres [email]um@um.ostroleka.pl[/email] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Klauzula informacyjna

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 1705 komentarze: -
15.09.2021, 08:41r. Drukuj
Powrót