piątek, 7 października 2022 r., imieniny Marii, Marka, Amalii

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Wyłożono do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki

Prezydenta Miasta Ostrołęki informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki, który będzie dostępny od 7 do 28 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i w myśl przepisów art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z póź. zm.) oraz Uchwały Nr 462/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki, które obejmuje obszar w granicach administracyjnych miasta zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 września do 28 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 213 w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o udostępnieniu ww. projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki (bip.um.ostroleka.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, o godz. 12.00 w sali nr 9.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2022 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki,

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie papierowej na adres, 07-400 Ostrołęka, Plac gen. Józefa Bema 1 lub elektronicznej na adres um@um.ostroleka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 4668 komentarze: -
30.08.2022, 09:31r. Drukuj


Powrót


Reklama

LUSAR
Rolexin

Ogłoszenia

Forum

Reklama

iparts.pl
Ynet.pl
Sklep Enter

Warto odwiedzić

Spotted Ostrołęka Logo infoprasznysz.com