wtorek, 6 grudnia 2022 r., imieniny Mikołaja, Jaremy, Leontyny

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie Wójta Gminy Rzekuń Bartosza Podolaka

Bartosz Podolak, wójt gminy Rzekuń, stanął przed sądem i w poniedziałek 14 listopada usłyszał wyrok w sprawie nieprawidłowości przy budowie żłobka samorządowego, jakich dopatrzyła się prokuratura. Jaki jest wyrok sądu? 

Sprawa dotyczy sztandarowej inwestycji gminnej jaką jest "Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu" i przetargu na realizację tej inwestycji. Problem polegał na tym, że wójt miał złożyć fałszywe oświadczenie, w którym podał, że nie pozostaje w stosunku powinowactwa z członkiem organu zarządzającego wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Okazało się jednak, że wiceprezesem zarządu spółki biorącej udział w postępowaniu, jest brat jego żony (szwagier), co winno skutkować wyłączeniem go od udziału w postępowaniu.

Ustalenia prokuratury

Zdaniem prokuratury Bartosz Podolak, wójt Gminy Rzekuń, złożył fałszywe oświadczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Do zdarzenia miało dojść 18 lipca 2019 roku. Wtedy to - zdaniem prokuratury - wójt gminy Rzekuń złożył fałszywe oświadczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu" dotyczącego braku okoliczności uzasadniających potrzebę wyłączenia się wyżej wymienionego funkcjonariusza publicznego z przedmiotowego postępowania i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego.

Zawiadomienie do prokuratury złożył Zbigniew W.

- W toku śledztwa przesłuchano w charakterze świadków członków komisji przetargowej, sekretarza gminy Rzekuń, zabezpieczono dokumentację przetargową oraz uzyskano stosowne pisemne informacje dotyczące finansowania inwestycji. W charakterze świadków przesłuchani zostali także przedstawiciele podmiotu wybranego w drodze przetargu do wykonania inwestycji - mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz, Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej.

Zabezpieczono również w oryginale kwestionowane oświadczenie.

- W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w dniu 14 grudnia 2021 r. zostało wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów wobec Bartosza Podolaka, któremu zarzucono, że w dniu 18 lipca 2019 r. w Rzekuniu, (powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie) będąc funkcjonariuszem publicznym - Wójtem Gminy Rzekuń, działając jako kierownik zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu", będąc również uprzedzony o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, złożył fałszywe pisemne oświadczenie, w którym podał, że nie pozostaje w stosunku powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z członkiem organu zarządzającego wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, co nie polegało na prawdzie, gdyż w rzeczywistości Grzegorz C. Wiceprezes Zarządu [...] Spółki biorącej udział w postępowaniu, jest bratem jego żony (szwagrem), co winno skutkować wyłączeniem go od udziału w postępowaniu, w związku z czym nie dopełnił swoich obowiązków, działając na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 §1 k.k. w zb. z art. 233 §6 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k - dodaje Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

28 grudnia 2021 r. Bartoszowi Podolakowi ogłoszono wskazane postanowienie oraz przesłuchanego w charakterze podejrzanego. Zważywszy na treść złożonych wyjaśnień i konieczność rozpoznania wniosków dowodowych złożonych przez obrońcę podejrzanego, postępowanie było kontynuowane.

Do sądu trafił akt oskarżenia

Prokuratura podejmowała czynności mające na celu merytoryczne wyjaśnienie okoliczności sprawy. Rozpatrywano wnioski dowodowe obydwu stron. Jak informowała prokurator okręgowa Dorota Łada, 31 marca do Sądu Rejonowego w Ostrołęce skierowano akt oskarżenia przeciwko Wójtowi Gminy Rzekuń, Bartoszowi Podolakowi.

Przesłuchano wójta i szwagra

W poniedziałek 26 września odbyło się pierwsze posiedzenie sądu, na którym zaczęto rozpatrywać sprawę, obszerne wyjaśnienia złożył wójt, zeznawali też świadkowie.

Na kolejnej rozprawie, która odbyła się w poniedziałek 7 listopada, przesłuchano świadka Grzegorza C. - szwagra Bartosza Podolaka. 

- Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Dla oskarżonego jestem szwagrem, czyli bratem żony oskarżonego. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w gminie Rzekuń, w postaci budowy żłobka samorządowego byłem członkiem zarządu partnera konsorcjum, gdzie liderem była firma (tu podano nazwę firmy). Biorąc pod uwagę to, że konsorcjum zostało zawarte i złożyło ofertę w przetargu publicznym, podjęliśmy się realizacji tego zadania - zeznawał świadek.

Grzegorz C. w swoich zeznaniach wspominał o złej współpracy z urzędem gminy. Jak twierdził, opóźnienia w realizacji zadania miały związek z opieszałością i błędami w projekcie.

"Na temat przystępowania do przetargu nie rozmawiałem z oskarżonym"

W dalszej części rozprawy przyszła pora na zadawanie pytań. 

- Pana łączy z oskarżonym stosunek powinowactwa. Czy miało to jakikolwiek wpływ na to, że pana firma przystąpiła do przetargu? - pytał sędzia Waldemar Ustaszewski. 

- Nie, moja firma nie była liderem w tym konsorcjum, nie mogła z resztą sama uczestniczyć w tym przetargu. Nie spełniała kryteriów. Ja byłem tylko partnerem, jako spółka, którą reprezentowałem - mówił świadek.

- Czy przed przystąpieniem do przetargu rozmawiał pan z oskarżonym? - pytał sędzia.

- Na temat przystępowania do przetargu nie rozmawiałem z oskarżonym. Wiedziałem, o tym przetargu, że on ma plany, ale to była wiedza powszechnie znana. Nie rozmawiałem o szczegółach - odpowiedział Grzegorz C.

Zapadł nieprawomocny wyrok

W poniedziałek 14 listopada w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce zapadł wyrok, który został odczytany w obecności wójta Bartosza Podolaka. 

Sąd uznał wójta Bartosza Podolaka za winnego zarzucanego mu czynu i zasądził karę grzywny w wysokości 8 tys. zł (100 stawek dziennych po 80 zł. Wyrok ma zostać wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy w Urzędzie Gminy Rzekuń na okres dwóch miesięcy, a oskarżony ma pokryć koszty sądowe. 

Sąd wykluczył z kwalifikacji prawnej czynu art. 231 par. 1 kk., czyli przestępstwo urzędnicze polegające na niedopełnieniu obowiązków, przekroczeniu uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego.

- Nie ulega wątpliwości, że jako wójt gminy, oskarżony działał jako funkcjonariusz publiczny. Natomiast oskarżyciel publiczny już w samym zarzucie poza stwierdzeniem - nie dopełnił obowiązków, czym działał na szkodę interesu publicznego- w żaden sposób nie wykazał, na czym ta szkoda w interesie publicznym miałaby polegać. Taka szkoda nie może być abstrakcyjna, nie może być uogólniona. Nie można powiedzieć, że sam fakt naruszenia przepisu jest działaniem na szkodę (...) Musi być to konkretna szkoda, tutaj chyba takiej szkody nie było, skoro prokurator nawet nie próbował zawrzeć jej opisu w akcie oskarżenia, tylko ogólnikowo treść brzmienia przepisu 231 kk. powołał w tymże opisie czynu - mówił sędzia Waldemar Ustaszewski.

Co do złożenia fałszywego oświadczenia, sąd nie podzielił słów obrońcy Bartosza Podolaka.

- Tezy przedstawione przez obronę, jakoby oskarżony nie był pouczony o tej odpowiedzialności karnej, trudno w jakikolwiek sposób uznać za trafne, kiedy sam druk takiego oświadczenia zawiera pouczenie o odpowiedzialności karnej. Nie musi być to pouczenie wyrażone werbalnie, nie musi to być pouczenie cytowane treści przepisu karnego. Samo zawarcie tego pouczenia w oświadczeniu jest zupełnie wystarczające - dodaje sędzia.

Wyrok nie jest prawomocny. Wójt ma prawo do odwołania, do sądu wyższej instancji.

Wójt Bartosz Podolak udzielił nam zgody na publikację wizerunku i pełnych danych osobowych w związku z toczącym się postępowaniem opisanym w niniejszym artykule.

Odsłon: 23154 komentarze: 91
14:33, 14.11.2022r. Drukuj


Powrót


fkk @ 14:53, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 83.9...100

Czyli szwagier to jednak rodzina.

Kolesie @ 15:00, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...208

O.....nasz obiektywny portal się przebudził 🤣🤣🤣🤣

?????? @ 15:09, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...208

A gdzie oświadczenie wójta że niewinny?

Lew @ 15:14, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 94.254...43

Panie wójcie proszę się trzymać Jesteśmy z Panem

??? @ 15:14, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...23

A po co do wyższej instancji? Dowody w tym przypadku oczywiste. Szwagier zawsze będzie szwagrem a podpisu nie da się wymazać. Sprawa oczywista.

O.... @ 15:17, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...23

Wójt już wrócił do urzędu.
Proszę pisać w liczbie pojedynczej. Kto jest z człowiekiem, który został skazany? Tylko taki sam jak on.

I @ 15:21, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...23

Teraz rozliczyć wszystkich tych którzy wiedzieli o przestępstwie i nie zgłosili tego organom ścigania.

Do Kamil @ 15:23, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...23

Zapytaj ilu on zdeptał i gdzie miał ludzkie odczycia jak krzywdził tych którym stołek zawdzięcza.

Do Kamil 28 @ 15:28, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.30...104

A ilu ludzi on zdeptał?Gdzie transparentność władzy?
Co realnie zrobił ?Jakieś cuda,?Wydał 30 mln zostawionych przez Godzinę.Za wszystko co robił dostawał bardzo dużą wypłatę.za darmo nie robil

Do wyżej @ 15:29, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...28

Żeby to ludzie z zewnątrz pilnowali co się dzieje w gminie? A gdzie rada gminy? Gdzie były kontrole? Pogonić całą tę radę jeszcze przed końcem kadencji. Kto to słyszał żeby szwagier budował żłobek a wójt wmawiał że to nie szwagier!!!!

Leon @ 15:40, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 92.118...137

Jak ktosię coś robi i robi to dobrze to trzeba go up.... żeby zakryć swoje nierobstwo. Polska

Wójt gminy Rzekuń jest super

Gosc @ 15:42, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 92.118...137

To jakaś nagonka na tego człowieka jest. Proszę się odwołać. Trzymam kciuki.

Jan Kowalski z Lelisad @ 15:57, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 31.0...125

A kiedy Trzaskowski i jego koledzy i koleżanki partyjni staną przed Trybunałem stanu za działanie na szkodę Państwa

Pan @ 15:58, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.183...176

Tak piszecie o tej uczciwości. Ciekawa jestem ile osób tu komentujących nic nie ma na sumieniu?
odpowiedz • oceń : • zgłoś
~Aha, 15:42 14-11-2022, -
@~Sumienie Dokładnie same świętoszki
odpowiedz • oceń : • zgłoś
~Leon, 15:40 14-11-2022, -
Jak ktosię coś robi i robi to dobrze to trzeba go up.... żeby zakryć swoje nierobstwo. Polska

Wójt gminy Rzekuń jest super
odpowiedz • oceń : • zgłoś
~Kita, 15:49 14-11-2022, -
Panie wójcie jest Pan dobrym gospodarzem proszę się odwoływać. WYGRA PAN

Cd @ 16:03, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.183...176

~Rozwój, 15:11 14-11-2022, -
Spójrzcie obiektywnie na rozwój tej gminy. To najprężniej rozwijająca się gmina w powiecie ostrołęckim. Tyle zrobione a planów jest na pewno dużo więcej!

Cd1 @ 16:06, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.183...176

Matka, 15:04 14-11-2022, 25%
Jako matka trzymam kciuki za wójta. Żłobek był potrzebny i koniec.
odpowiedz • oceń : • zgłoś
~Kciuki trzymam, 15:08 14-11-2022, 50%
Jest wyjście. Trzeba się odwołać. Będzie dobrze!
odpowiedz • oceń : • zgłoś

Żłobek @ 16:10, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 185.94...11

Żłobek jest obecnie najnowocześniejszym tego typu obiektem na terenie powiatu ostrołęckiego, który został wybudowany w technologii budynku pasywnego. Zastosowano w nim ekologiczne, energooszczędne rozwiązania m.in. w postaci pomp ciepła typu powietrze-powietrze, ścian o grubości
40 cm z dociepleniem wełną mineralną oraz instalacji fotowoltaicznej. W pobliżu żłobka znajduje się przedszkole oraz szkoła podstawowa, a w bezpośrednim sąsiedztwie także nowoczesny plac zabaw, który przeciwdziała zaburzeniom sensorycznym u najmłodszych

Ann @ 16:14, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 185.94...11

Dzieci uczęszczające do żłobka samorządowego w Rzekuniu będą mogły korzystać nie tylko z wielu udogodnień i innowacji w obiekcie, ale także z przyjaznego sensorycznie placu zabaw. Zainteresowanie obiektem jest bardzo duże, nie tylko w samej gminie Rzekuń, ale również sąsiadującej Ostrołęce.

- Właściwie nie ma tygodnia, żeby ktoś z miasta nie pytał o możliwość dowożenia dziecka do tego obiektu. Żłobek został wybudowany z myślą o mieszkańcach gminy, w związku z tym na dzień dzisiejszy takiej możliwości nie ma. Jednak to pokazuje, że sam obiekt, jak również opieka nad dziećmi podoba się odbiorcom

Like @ 16:16, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.253...21

odpowiedz • oceń : • zgłoś
~Kita, 15:49 14-11-2022, 0%
Panie wójcie jest Pan dobrym gospodarzem proszę się odwoływać. WYGRA PAN
odpowiedz • oceń : • zgłoś

~Bub, 16:06 14-11-2022, -
Po pierwsze: Wyrok jest NIEPRAWOMOCNY, więc się nie podniecajcie.
Po drugie: Może ta Pani od egzorcyzmowanej soli mogła by pomóc? Np. porozrzucać sól w sądzie.
Nie no....z tym drugim to żarcik.....

Mieszkaniec @ 16:33, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...28

Poprzednicy budowali ale nie słychać było żeby ktoś rodzinę dorabiał a i kontroli bez liku
Tu wystarczyło jedno podejrzenie i już skazany. A czego jeszcze nie wiemy? Teraz wiadomo czemu odsunął kolegów z klubu. Żaden by na coś podobnego nie pozwilił. To uczciwi i nieprzekupni ludzie.

Cd @ 16:36, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...28

Mam nadzieję że sam siebie tu tak wybiela bo wstyd mieszkać w tym Rzekuniu gdzie fanatyków przestępców tylu. Z naszych podatków rodzina żyje. Tylko ci co stołki mają ślepoty dostali. Mieszkańcy od dawna są niezadowoleni z tych rodzinnych rządów.

Tadek @ 16:39, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 178.213...233

Bardzo dobrze się stało. Od kogo jak od kogo ale od człowieka który zajmuje stanowisko bierze duże pieniądze bo zaufali mu mieszkańcy wymaga się przede wszystkim uczciwości. A skoro tyle razy już to zaufanie zostało nadszarpnięte to cud że kara dopiero nadeszła.

Sąd @ 16:41, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 85.204...166

Wyrok sądu staje się prawomocny, jeśli nie zostanie zaskarżony, po upływie 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem uprawnionemu do wniesienia apelacji. Natomiast wyrok nieprawomocny to taki wyrok, do którego przysługuje apelacja.

Lex @ 16:46, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 81.90...210

Żłobek to budynek pasywny. Jest ogrzewany pompami ciepła powietrze-powietrze, posiada wydajną instalację fotowoltaiczną oraz system oczyszczania powietrza. Jego orientacja nie jest przypadkowa, zależało nam na tym, by gigantyczne okna mogły zagwarantować jak najlepsze nasłonecznienie. Konstrukcja jest wybudowana w duchu ekologicznym z dbałością o najdrobniejsze detale. Do dyspozycji dzieci w przedziale od 20 miesiąca życia do trzech lat oddaliśmy przestronny hol i trzy w pełni wyposażone sale. Każda z nich posiada osobną łazienkę, szatnię i wyjście na zewnątrz. W budynku znajduje się również oddzielny pokój dla matki z dzieckiem z wygodnymi fotelami do karmienia oraz przewijakiem.

Mieszkaniec @ 16:47, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.30...154

Teraz jest jeszcze czas by wyjść z tego z twarzą, poprostu złożyć rezygnację z zajmowanego stanowiska. No chyba że jeszcze na przeciągnięcie będzie z parę miesięcy grał, wtedy będzie jasne że tylko kasa się liczy.

Do wyżej @ 16:50, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.30...154

Każdy układ posiada jakieś słabe ogniwo, no i proszę.

G @ 17:00, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 92.118...137

Złobek to budynek pasywny. Jest ogrzewany pompami ciepła powietrze-powietrze, posiada wydajną instalację fotowoltaiczną oraz system oczyszczania powietrza. Jego orientacja nie jest przypadkowa, zależało nam na tym, by gigantyczne okna mogły zagwarantować jak najlepsze nasłonecznienie. Konstrukcja jest wybudowana w duchu ekologicznym z dbałością o najdrobniejsze detale. Do dyspozycji dzieci w przedziale od 20 miesiąca życia do trzech lat oddaliśmy przestronny hol i trzy w pełni wyposażone sale. Każda z nich posiada osobną łazienkę, szatnię i wyjście na zewnątrz. W budynku znajduje się również oddzielny pokój dla matki z dzieckiem z wygodnymi fotelami do karmienia oraz przewijakiem.

Niep @ 17:03, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 92.118...9

nieprawomocny, 17:01 14-11-2022, -
Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje od niego odwołanie do sądu wyższej instancji.

Klara @ 17:24, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...186

Sami swoi tylko szwagier obcy 😄

mieszkaniec gminy @ 17:38, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 78.152...128

to się narobiło a część hyba nie zrozumiała wyroku sądu

Mamcia @ 17:46, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...124

Niech to będzie przestroga dla tych, którzy mają innych za idi...tów i manipulując radnymi czynią w gminie co chcą robiąc z ciotki przewodniczącą a z wuja sekretarza
Lepiej uczyć się na czyichś błędach.
A każdy kto ten nepotyzm popierał niech się dziś liśćmi przysypie.
Wójt niech się dziś w pierś uderzy, jak mając tak dobry start można było tak wszystko spierd.
A mówili mądrzy że krzywda wraca. I to ze zdwojoną siłą.

Bogdan @ 17:48, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.120...45

Wyrok jest NIEPRAWOMOCNY, więc się nie podniecajcie.

Nick @ 17:50, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 91.132...118

Kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem....
Jest taka zasada że wszystkim nigdy nie dogodzisz...
Robiąc cokolwiek zawsze znajdzie się ktoś kto będzie nie zadowolony....

Do nick @ 17:54, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...124

Czy ten Twój stołek naprawdę wart jest tego, żebyś tu dziś robił z siebie idi.otę? Ni chyba że z rodziny. Tej nieskłóconej. Bo po zeznaniach szwagra to i w rodzinie dobrze nie jest. Ale miał też na dno?

Bogdanie @ 18:02, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...124

Czy Ty liczysz na cud? Czy Tobie się wydaje że dla innego sędziego szwagier to nie jest powinowaty?
Jak chcesz cudów to na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Tam jedynie masz szansę ich doświadczyć. Na rzekunskiej ziemi to jedynie nepotyzm i sprawy sądowe jedna za drugą. Kabarety przynajmniej nie muszą fikcji tworzyć tylko zgodnie z faktami.

Mieszkam @ 18:22, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...124

Czemu portal zaniża liczbę otwarć? Myślę że to jednak precedens na skalę kraju a artykuł poczytny To już nic nie da. Zrobiliście co mogliście a teraz zachowajcie się jak należy. Proszę nie usuwać komentarzy . Jak obraźliwe można iść do sądu.

Jolkao @ 18:32, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 185.232...237

Nie osadzajmy człowieka. Bądźmy ludźmi dużej wiary, miłości, pokory i szacunku do drugiego człowieka. Dajcie mu się bronić!

Psiara @ 18:36, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 185.216...230

Świetny pomysł z poidełkiem przy pumtracku! Moja psiunia jest w siódmym niebie

Wampir @ 18:38, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...31

Ten synek nie jeden przekręt zrobił

Do wyżej @ 18:42, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.30...154

Szkoda że wójt nie miał do poprzednika tyle wyrozumiałości i miłości

Michał P @ 18:44, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 185.189...133

Wójcie życzę powodzenia. Znam Cię i wiem że jesteś dobrym i uczciwym człowiekiem. Nie ma co się łamać!

Poprzednik @ 18:48, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 92.118...8

Do poprzednika też bym nie miał tyle miłości i czułości. Okropny i nie miły typ z niego był!

Wampir @ 18:48, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...31

A wiecie że miał i udział z komendantem policji w Ostrołęce tylko którym a pan komendant to niech zacznie swoje pieski trzymać na smyczy tak zwane kundle pozdrawiam🙂

Morlany @ 19:10, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 178.235...118

Pokory, Wójtowi powinno się życzyć. Nie lubi on ludzi co mają z sztywny kręgosłup moralny. Tych się pozbywa i niszczy. Uwielbia biernych klakierów.

Mieszkanka @ 20:20, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.7...202

A co z władcą Oki?? Przeciez on tez skazany a za 2021 wotum zaufania od radnych dostał. Że co, że jak raz dostal wyrok to niewinny, worek na łeb i popiołem się sypać. A 22 listopada juz blisko i się uprawomicni wyroczek najpewniej. Szkoda że do tej pory on i jego świta takie pobory pobierają. No i żona przecież. Gdzie radni byli? Pewnie tam gdzie radni z rzekunia czyli w du...ie. Tak, kto niereaguje na niegodziwosci ten tak samo winny. Bez kręgosłupa, bez pokory, bez wiedzy. Za tych wszystkich zdeptanych ludzi _ czas juz na ciebie.

Rzekuń... @ 20:42, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 178.235...43

...to nie tylko miejsce na ziemi. Rzekuń to chyba bardziej stan umysłu ! laughing W sumie niewiele obchodzi mnie Rzekuń i jego mieszkańców "stan umysłu" ale...od kiedy pamiętam...nigdy żaden wójt "stanowi umysłu" nie odpowiadał ! Może to z mieszkańcami coś nie tak ? Najpierw sami wybierają potem zanim kadencja zdąży się na dobre "rozpędzić' już "plują" tongue Mieszkańcy "stanu umysłu" Rzekunia, zastanówcie się nad sobą. Popatrzcie jak rozwija się Wasze miejsce na ziemi i jego okolice !

p.s.

W sumie może lepiej przyłączyć "to" do Ostrołęki. Nie będzie wójta nastanie spokój laughing ?

kolo @ 20:43, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 176.109...151

I tak zagłosuję w wyborach na Podolaka !!! Wybory się zbliżają . Bardzo dobry Wójt

WIESŁAW @ 20:53, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.7...155

Zawsze uważałem że szwagier to nie rodzina a tu chłop podszedł do tego po katolicku i ma przerąbane . Oczywiście błąd życiowy bo się głupio podłożył . Chciał dobrze żeby wszystko wypadło i robota pewnie OK ale że to szwagier to w/g papierka za blisko . Trzeba było na ten czas zamienić się żonami z innym wójtem , Dla mnie to jak szwagier coś buduje to ma wybudować i koniec . Rozliczony z roboty ale w tym dziwnym kraju z dziwnymi przepisami nie ma to znaczenia .

Xyz @ 20:57, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 2a02:a319...559e

Celebrity Splash 😎

Ktoś @ 20:58, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...238

Czy w takim razie do gminy wchodzi komisarz?

Do Wiesław @ 21:13, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 188.146...68

Widzisz Wiesław,Wójt Podołak wtedy jeszcze radny Podołał,w poprzedniej kadencji był pierwszym oponentem ,czyli jak to piszesz opluwaczem wójta Godziny.Taki stan umysłu.
Zarzucał Godzinie między innymi że wodociąg do działek rodziny buduje,choć ten robił to zgodnie z prawem,A dziś co ,rodzina bierze udział w przetargach i jest ok.
Szwagier nie wywiązał się z umowy i nie skończył żłobka w terminie przez co gmina straciła rządowa dotacje z programu Maluch +w kwocie 1,4mln zł.Dotacja została zwrócona wojewodzie.To nie jest ok dla gminy.
Na stronie gminy jest filmik promujący gminę w którym wójt chwali się z jakich środków wybudował żłobek.I to dwa lata po zwrocie dotacji...Masz rację wójt to stan umyslu

? @ 21:18, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...46

Ciotka z wujem też szwagra nie rozpoznali? Przecież balowali wspólnie na weselu. Ciemnota opanowała ten urząd. Zaćma jakaś. Trzeba tą solą sypać.
A swoją drogą to i urzędnicy odetchnęli. Skarżą się że fo siebie grabi rodzina, premie, nagrody. Mają dość biegania po przesłuchaniach

Do Wiesław @ 21:21, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...46

Czy Ty naprawdę sądzisz że intencją obu Panów był ten felerny żłobek? Ja sądzę że żłobek to powstał przy okazji. Cel był zgoła inny.
W świetle tego wyroku zarzuty o łapówkę nabierają sensu.

Do do @ 21:25, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...46

A te remonty łazienek jakie kosmiczne pieniądze gminę kosztowały? Jakby żyrandole ze złota a krany z kryształów. Szkoda że temu się nikt z bliska nie przyjrzał. Odsunąć jak najszybciej całą tę rodzinę od koryta. Już dość.

Dakkan @ 21:31, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 2a00:f41...942d

No , wreszcie sprawiedliwosc jest... ciekawe ile jeszcze takich kwiatków wyjdzie , brawo dla ludzi z poza urzędu , ktoś ma jednak nad tym piecze . Tera powinno być wszystko skontrolowane , kwitek po kwitku , przetarg po przetargu ! ! ! ! ! !

WIESŁAW @ 21:35, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.7...155

Nie znam tematu i nie chcę włazić między wódkę a zakąskę . Dla mnie robota powinna być wykonana a czy to będzie szwagier czy organista to nie powinno mieć znaczenia ale takich bzdur w polszy jest sporo . Nie znam gości ale znam trochę życia że taka awantura nie powinna mieć miejsca .

Olek @ 21:35, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 2a00:f41...21bd

WINNY?? JEDNAK TO PRAWDA SZKODA CHŁOPAKA.
Głupotę zrobił niepotrzebnie.

d @ 22:21, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 2a01:110f...68ea

a mnie nie szkoda....
karma wraca

do Jan Kowalski z Lelisad @ 22:22, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 2a01:110f...e7d9

kawalera ze spróchniałymi zębami zapytaj , uczy kobiety dzieci rodzić to i o tym będzie wiedział

ada @ 23:20, 14.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 88.92...219

dobry piekny usmieszek ,frazesy i klamstwa szybko przebil poprzednika,poprostu wyrafinowany sku..y..n

Zenek @ 04:16, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.248...218

Jakby tak postawic pisowców ze spółek skarbu panstwa zatrudnianych po linii kolesiostwa i pokrewieństwa to prokuratury i sądów by zabrakło do 2050 roku

tl @ 04:32, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 46.205...121

Zenek 04:16, a na co czekasz? Złóż zawiadomienie o przestępstwach i nie ujadaj na forum.

Do tl @ 07:04, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.172...230

Ile osób siedzi za elektrownie ?

D @ 08:19, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...43

Wykonawca zaplaci grzywne. I tak zarobil

D @ 08:19, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...43

Wykonawca zaplaci grzywne. I tak zarobil

Do wyżej @ 08:27, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...15

Dlatego trzeba patrzeć na ręce wszystkim, którzy mają dostęp do naszych pieniędzy. Nie po to ktoś wybiera człowieka na wójta, żeby już z rodziną kombinował. Rady gminy nie ma, dobrze że choć jakiś jeden sołtys rozgarnięty bo większość kupiona stołkami córek, żon , szwagierek itp. Kolesiostwo kwitnie. Ale ciotka z wujem w głównych władzach gminy to kuriozum na skalę kraju. Dobrze, że to już koniec, bo tylko głupi rechot się po korytarzach niósł.

Do d @ 09:11, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 188.146...68

Wykonawca zapłacił grzywnę.
Ok zapłacił karę umowna przewidziana w umowie.Czy ktoś na tym forum wie w jakiej wysokości?Bo nigdzie na stronie gminy tego nie ma.Czy wykonawca zwrócił też utraconą dotacje?A może jak twierdzi wykonawca nie dotrzymanie terminu umowy to wina urzędników i inspektorów gminnych?
Jak tak to czy komisja rewizyjna kontrolowała działania urzędników?Gdzie jest protokół pokontrolny?Gdzie o tym mage poczytać.Ptalem radnego z okręgu nic na te tematy nie wie.!

Rita @ 09:43, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 94.254...172

Szkoły niech się zajmą wreszcie edukacją a nie promocją wójta. To chore co się w tej kadencji działo.
Pogonić tego skurzyńskiego który z okazji DEN wyjaśnił nauczycielom że nagród nie będzie tylko roboty więcej. Wstyd.
Natworzyli stołków żeby znajomych wsadzić.
W bibliotece sześć osób pracuje. Starczyło tam dla nich krzeseł? W czytelni siedzą? Głupota sięgnęła zenitu.

małgorzata @ 09:49, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 83.12...225

najlepiej jest krytykować i osądzać kogoś
Panie wójcie trzymamy kciuki Za Pana kadencji Rzekuń zmienił się na dobre i codziennie pięknieje Ja osobiście jestem dumna, że tu mieszkam i mam takiego zarządcę. Sama bym się takiej pracy nie podjęła

Do małogoski @ 10:00, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 188.146...68

Jeśli chodzi o zatrudnienia to niezły cyrk jest w ZOG i opiece.Tam dopiero jest przechowalnia znajomych krolika A w ZOG to nawet dwaj panowie jakby oddzielna firmę prowadzilo

tl @ 10:21, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 188.146...17

Do tl 07:04, złożyłeś zawiadomienie o przestępstwie w elektrowni? Sędzia się znalazł, ciekawe na jakiej podstawie wydajesz wyroki.

Małgorzato @ 10:59, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 94.254...172

Nie zaklinaj rzeczywistości kobieto. Rzekuń wrócił do Średniowiecza. To się skansen robi a nie nowoczesne miasteczko. Inwestycji jakby kot napłakał. Z czego jesteś dumna? Że wójt sławny na całą Polskę a kabarety mają ubaw? Twój fanatyzm jest chorobliwy. Leczyć trzeba.

Z innego portalu @ 11:05, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 94.254...172

Sprawiedliwości słało się zadość

@~Nepotyzm Jak to mówią karma wraca,  za przyjaciół dzięki którym stanowisko piastował a po wyborach się wypiął żeby właśnie z rodzinką takie cuda .

@~No tak Czyżby wójt nie był przygotowany na taki wyrok?
Jeszcze w tym tygodniu tłumaczył że nic mu nie zrobią a tu masz babo placek.
Koniec dziadostwa i rodziny przy korycie. 

@~Brawo Szkoda że ta poprzednia sprawa nie trafiła do innej niż ostrołęcka prokuratora .

@~Ech Radni to jeszcze miesiąc temu tłumaczyli że to nie szwagier. Dopiero w sądzie musiał prawdę powiedzieć.
Za co oni biorą te diety. O niczym pojęcia nie mają.  

@~Roman Niech ktoś sprawdzi majątek ojca odkąd syn jest wójtem.

@~Ja Czyli jest sprawiedliwość na tym świecie.
Warto się było tak mścić? Kto ile stracił?
Żeby ludzi ciągać po sądach trzrba być samemu czystym  
A tu proszę.
Godzina to po dwóch kadencjach odszedł. A tu? Jednej nie będzie.  

~Obiektywnie, 14:25
Wójt w sądzie to niea komu komentarzy pisać😂😂😂😂,,n
ajgorszą rzeczą jest nepotyzm wśród ludzi władzy.Nalezalo sie.

@~Obiektywnie Po prostu miał przygotowane oświadczenie że jest niewinny.  
Faktycznie z tą rodzina to przesadził,szwagier no i Zebrowscy.
Dobrze że zostało to ukrucone.

@~Biedny ten Rzekun Zebrowscy to się powinni ze wstydu spalić. Ciotka przewodnicząca żadnych tel nie odbiera od mieszkańców nic ją nie interesuje tylko kasa. Chałupa druga rośnie. Wuj to samo.  

Nie mogło być inaczej,  i tak długo się udawało,  a czego człowiek jeszcze nie wie?
Ciotki wujki kryją radni bezradni głowy w piasek teraz ze wstydu!
Gdzie jest jakakolwiek kontrola w tej gminie?
Gdzie komisja rewizyjną.
Ciotka tą dietą Was kupiła?
Wstyd!!!!!
Siedzicie po uszy w tym bagnie.  

No i  co Rado Gminy Rzekuń,a tak zapewniał Was że to nie szwagier ,że to plotki.Lykaliscie  jak pelikany te brednie.To już drugi wyrok gdzie udowodniono kłamstwo ,no ale przecież taki niewinny.

Jak wyleci ze stanowiska to może inne sprawy również ujrzą światło dzienne. Może ktoś w końcu rozliczy pana personalnie za utratę dotacji na żłobek w kwocie 1,4 mln

@~Ktoś Wejdzie komisarz to się dopiero dowiemy. Tam 3 lata nie ma żadnej kontroli.

Wygląda na to że Pan Bartosz szybciej przestanie być wójtem niż Gryczka radnym 🤣
Warto było tak ludzi niszczyć i jeszcze chorą kobietę wozić po instytucjach gminnym samochodem? Detektywów najmować? Po co to ?  

@~444 Niech ktoś się zajmie tymi świetlicami. Gdzie jest kasa z najmu?  

Ups @ 11:28, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...65

Może wreszcie dyrektorzy instytucji będą mieli coś do powiedzenia bo do tej pory to o rolkę papieru trzeba było pozwolenie uzyskać. A obsadzanie stanowisk, przydział, kto do nagród to w Zamościu się odbywał.

do z innego portalu @ 11:54, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 185.166...2

ty widac że ty coś masz z głową smile laughing

mieszkaniec gminy @ 12:02, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 78.152...128

ktoś pisał ze Wójt z wykształcenia prawnik i nie wiedział że szwager to rodzina

Jan @ 12:10, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 194.50...136

nigdy jeszcze Rzekuń nie miał tak dobrego wójta, fakt, szwagier to rodzina i możliwe, że ostatecznie orzeczenie sądu będzie niekorzystne dla niego, nie zmienia to jednak mojej oceny

Do wyżej @ 13:07, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.30...154

Najlepszy ,masz rację.Dał taki popis że cała Polska będzie go znała.Ale z tej złej strony.Jeszcze wysypią się kolejne trupy z szafy ,tylko niech przyjdzie komisarz.

Pycha kroczy przed.... @ 13:48, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...65

Jak się za wysoko głowę zadrze z uwagi na stanowisko to trudno dostrzec szarego człowieka. Można nadepnąć.
Stołki obnażają wady ludzkie. Chcesz poznać człowieka, daj mu stołek a pokaże ci kim jest. I mamy obraz człowieka zapatrzonego w siebie, który popadł w samouwielbienie, bezkrytycznego wobec własnych ułomności, przekonanego o własnej doskonałości. Zero skromności.

Wstyd @ 14:43, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...65

Wstydzić się powinni ci którzy dla własnych korzyści akceptowali tą całą rodzinę przy korycie. Radni i sołtysi również niektórzy, zwłaszcza mundurowi którym nawet postawione zarzuty nie przeszkadzały by nadal kciuki trzymać za człowieka który do takich celów wykorzystywał stanowisko i rodzinę ustawiał.
Wstyd.

Apel @ 16:29, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 37.30...154

Teraz to na najbliższej sesji rady gminy Żebrowska powinna zrezygnować z przewodnictwa w tej radzie ,jak również złożyć mandat radnej gminy Rzekuń. Dość już udawania ,wszyscy wiemy że mieszkasz kobieto w Zamościu. Miej choć odrobinę przyzwoitości i honoru kobieto.

Yu @ 16:56, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 2a01:110f...1b98

Stanisław wracaj
Gospodarzu, budowniczy Ty nasz.
Człowiek skromny i uczciwy.

Do wyżej @ 17:04, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...21

W tej radzie nikt nie ma kszty przyzwoitości. Niczym się nie interesują tylko diety biorą.

Im.. @ 17:06, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...21

Komisja rewizyjna też do dymisji. Wstyd żeby udawać taką ślepotę za dietę. I jeszcze głupoty za wójtem powtarzać mieszkańcom którzy wiedzą więcej niż ci radni.

Mieszkaniec @ 17:48, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 94.254...72

Za Wójta Godzina było normalnie...a teraz dosłownie cyrki. Z utęsknieniem czekam na wybory , nigdy więcej podolak ! Co wyprawiają kobiety w opiece społecznej.. jak traktują ludzi ? Ludziom chorym , uczciwym zamiast pomoc to ich dobijają, niszczą. traktują jak smieci . Co tam się dzieje?... Ale przykład biorą z góry... kiedyś tak nie było w tej gminie. Oby wrócił Godzina lub ktoś normalny i uczciwy został nowym Wójtem. Nigdy więcej poniżania ludzi , łamania przypisów i oszustwa...

Do Jana @ 18:00, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...21

Janie , nareszcie się dobrze nazwałeś, podaj swemu hrabi dużą walizkę żeby mógł te medale zapakować. I nie wyrywaj włosów z głowy. Trzeba było nie szargać tu ludzi którzy mają kręgosłup moralny, są od lat nieprzekupni i mają w życiu zasady. Obce Tobie.
Koleżanko!

Im... @ 18:10, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...21

To i ojciec do powiatu nie ma co startować.....

Do dymisji!!!!! @ 18:26, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...21

Radni niech składają mandaty! Co to za rada która pozwala na takie rzeczy! Macie honor? Do dymisji!!!!

??? @ 21:31, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...21

Czy Przewodnicząca nie zamierza zwołać sesji nadzwyczajnej w tej sytuacji i zażądać od wójta wyjaśnień? Tak pod rozwagę....
Wie co powinna? Może niech dopyta mądrzejszych np. GRYCZKĘ co powinna? Bo na to liczą mieszkańcy. Za co bierze dietę? Nie wie? W internecie poczytać....

do ??? @ 21:48, 15.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 178.235...118

Nie zwoła, siedzą pocichutku, może problem /nie problem sam się rozwieje. laughing

do ??? @ 13:18, 16.11.2022

Zgłoś komentarz zgłoś IP: 5.173...19

Troche przesadziłaś o tym gryczce czasami jest w zyciu takie zaślepienia ale żeby aż tak

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia Regulaminu.

Redakcja Mojej Ostrołęki nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów.
Należą one do osób, które je zamieściły.

Powrót