poniedziałek, 20 marca 2023 r., imieniny Klaudii, Eufemii, Cyriaki

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Stare Miasto"

Prezydent Miasta Ostrołęki wydał ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego rejonu: "Osiedle Stare Miasto" i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z póź. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z póź. zm.) oraz Nr 620/LXVIII/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Stare Miasto" w Ostrołęce, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, który obejmować będzie obszar ograniczony ulicami: Mostową, gen. Ludwika Bogusławskiego, Mikołaja Kopernika, Fryderyka Chopina, Łęczysk, Grodzką oraz Spacerową. Przedmiotem opracowania planu jest teren o powierzchni około 64,20 ha.

Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju przestrzennego wskazanego obszaru miasta, przy jednoczesnym zachowaniu jego historycznego charakteru.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie: papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1, lub elektronicznej na adres um@um.ostroleka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r., z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

- Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 286 komentarze: -
09:10, 14.03.2023r. Drukuj


Powrót


Reklama

LUSAR
Rolexin

Ogłoszenia

Forum

Reklama

iparts.pl
Ynet.pl
Sklep Enter

Warto odwiedzić

Spotted Ostrołęka Logo infoprasznysz.com