sobota, 9 grudnia 2023 r., imieniny Leokadii, Wiesławy, Nataszy

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Artykuł sponsorowany

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki

Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1, sporządzony w ramach modernizacji.

Prezydent Miasta Ostrołęki na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752, ze zm.)informuje, iż w terminie od 29.11.2023 r. do 19.12.2023 r. w godzinach 8.30 - 15.30 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i we wtorki w godzinach 9.30 - 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki przy ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 15, pokój 59, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1, sporządzony w ramach modernizacji.

Dodatkowo, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ww. projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie udostępniony za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez opublikowanie na stronie https://ostroleka.geoportal2.pl, w terminie wyłożenia.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany został na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752, ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390, ze zm.) oraz projektu modernizacji uzgodnionego z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 ww. ustawy, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych, skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto, informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób zainteresowanych mogą występować inne osoby na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa. W przypadku współwłaścicieli, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

 Niniejsza informacja podlega podaniu do publicznej wiadomości, w okresie od 15.11.2023 r. do 28.11.2023 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki przy pl. gen. J. Bema 1, ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 i zamieszczenie na stronach internetowych tut. Urzędu https://www.ostroleka.pl, https://bip.um.ostroleka.pl a także ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym - dziennik "Rzeczpospolita".

Informację w sprawie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków można uzyskać w Urzędzie Miasta Ostrołęki przy ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 15, pokój 53A oraz pod numerem telefonu: 29 765-43-19.

 

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 3210 komentarze: -
13:20, 14.11.2023r. Drukuj