sobota, 24 lutego 2024 r., imieniny Macieja, Bogusza, Jaśminy

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Artykuł sponsorowany

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedle Łazek w Ostrołęce - etap III.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w brzmieniu sprzed wejścia w życie nowelizacji w dniu 24 września 2023 r. - t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) i w myśl przepisów art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) oraz uchwały Nr 370/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Łazek" w Ostrołęce, zmienionej uchwałami: Nr 511/LIII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 listopada 2021 r., Nr 713/LXXVIII/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2023 r., Nr 823/XCII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2024 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu etapu III ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (tj. części obejmującej działki o numerach: 10178, 10180/2, 10180/5, 10180/6, 10181/3, 10181/4, 10181/5, 10181/6, 10181/9, 10185 oraz częściowo działki o numerach: 10179, 10180/3, 10180/4, 10181/8, 10188) w dniach od 14 lutego do 06 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, pokój 215 w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o udostępnieniu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrołęki (bip.um.ostroleka.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online, do 2 godzin przed jej terminem, proszone są o wysłanie wiadomości e-mail, na adres: , o następujących danych:

  • temat wiadomości: "Udział w dyskusji publicznej - Osiedle Łazek etap III";
  • treść wiadomości: "Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej";
  • podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).

W zwrotnej wiadomości e-mail, osoby te otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą środków porozumiewania na odległość (online) w aplikacji Zoom wraz z instrukcją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Prezydenta Miasta Ostrołęki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2024 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

  • o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Łazek" w Ostrołęce - etap III,
  • o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,
  • o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski  w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać do Prezydenta Miasta Ostrołęki w formie papierowej na adres 07-400 Ostrołęka, plac gen. J. Bema 1 lub elektronicznej na adres um@um.ostroleka.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ostrołęki.

 

- Klauzula informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki

 

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 830 komentarze: -
09:52, 06.02.2024r. Drukuj