poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r., imieniny Borysa, Filomeny, Wawrzyńca

Reklama   |   Kontakt
Ubezpieczenia

Aktualności

Prezydent Ostrołęki z zarzutami!

Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik jest podejrzany o przekroczenie uprawnień. Włodarz w czwartek 23 lipca br. w łomżyńskiej prokuraturze usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych w sprawie budowy ulicy Majewskiego.

Do chwili wydania prawomocnego wyroku może nadal pełnić obowiązki prezydenta miasta.

Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień przy miejskich inwestycjach i niedopełnienia obowiązków służbowych. Łukasz Kulik musiał wpłacić poręczenie majątkowego w kwocie 20 tys. zł oraz 30 tys. zabezpieczenia na poczet grzywny.

Reklama

Sprawę prowadzi łomżyńska prokuratura. Na stronie ukazał się obszerny komunikat, w którym wymieniono poszczególne zarzuty.

- W toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Łomży śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Prezydenta Miasta Ostrołęka, w okresie od listopada 2018 roku do kwietnia 2019 roku poprzez zapewnienie ustalonym osobom nieuprawnionego i nieograniczonego dostępu do dokumentacji znajdującej się w Wydziale Inwestycji Miejskich, Wydziale Dróg, Wydziale Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat, a w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówień, pozwoleń na budowę, projektów budowlanych, opinii i ekspertyz, umów z wykonawcami, protokołów odbioru, faktur i innych, poświadczenia nieprawdy w dokumentacji Rady Nadzorczej Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., podżegania do usunięcia dokumentacji znajdującej się w siedzibie w/w spółki, a także niedopełnienia obowiązków przez Prezydenta Miasta Ostrołęka, poprzez zaniechanie powiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumentacji w dniu 23.07.2020 roku prokurator przedstawił zarzut Łukaszowi K., Prezydentowi Ostrołęki - informuje Prokuratura Okręgowa w Łomży.

Chodzi o sprawę budowy ulicy Majewskiego w Ostrołęce oraz współpracę z owianym złą sławą Markiem T.

Firma powiązana z Markiem T. wygrała przetarg na budowę ulicy Majewskiego w Ostrołęce. O sprawie pisaliśmy wielokrotnie na łamach naszego serwisu: Dlaczego prezydent współpracuje ze skazanym i gdzie się podziały setki betonowych płyt?

Problemy pojawiły się, gdy wyszło na jaw, że Marek T. w 2015 roku został skazany, a wyrok zatrze się dopiero po pięciu latach. Jak wynika ze stanowiska miasta, Marek T. złożył jednak oświadczenie o niekaralności - na piśmie.

Miasto opublikowało protokoły odbioru ulicy i wezwało wykonawcę do poprawek. Niestety, historia tej pechowej współpracy mocno zaważyła na wizerunku nowego włodarza Ostrołęki, kładąc się cieniem na jego prezydenturze. Temat współpracy z Markiem T. był wielokrotnie poruszany na sesjach rady miasta. Teraz zarzuty postawione przez łomżyńską prokuraturę mogą całkowicie przekreślić jego karierę w samorządzie.

Reklama

"Zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych w sprawie budowy ulicy Majewskiego"

- Łukaszowi K. prokurator przedstawił zarzut niedopełnienia w dniu 3 września 2019 roku w Ostrołęce, jako Prezydentowi Miasta Ostrołęka obowiązków służbowych związanych z czynnościami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego inwestycji pn. Budowa ul. D. Majewskiego w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców", gdzie jako kierownik zamawiającego, złożył oświadczenie, iż nie podlega wyłączeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albowiem nie pozostawał przed upływem trzech lat od wszczęcia przedmiotowego postępowania w stosunku zlecenia z wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia, podczas gdy faktycznie w dniu 10 grudnia 2018 roku zawarł w imieniu Miasta Ostrołęka z ubiegającym się o udzielenie zamówienia Markiem T., umowę zlecenia na wykonanie czynności polegających na weryfikacji dokumentacji znajdującej się w Wydziale Inwestycji Miejskich, Wydziale Dróg, Wydziale Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat, a także wiedząc, iż Marek T. będąc prawomocnie skazany z art. 286 § 1 k.k. podlega wykluczeniu z przetargu, zaniechał działań zmierzających do weryfikacji karalności Marka T. i wykluczenia go z przetargu, po czym w dniu 12 września 2019 roku zawarł jako Prezydent Miasta Ostrołęka umowę nr KPZ.272.12.2019 z Markiem T. jako wykonawcą, na mocy której zlecił wykonawcy działającemu jako właściciel firmy TYSZMARK-POL MPBO wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. D. Majewskiego w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców" ustalając wartość wynagrodzenia wykonawcy na kwotę 505 086,15 zł (pięćset pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i piętnaście groszy), czym działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wykonawcę Marka T. i na szkodę interesu publicznego wyrażającego się koniecznością zapewnienia wiarygodności dokumentów w obrocie prawnym oraz zagwarantowania równych pozycji uczestnikom przetargów publicznych - informuje Prokuratura Okręgowa w Łomży.

"Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego czynu"

Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze - poręczenie majątkowe oraz zakaz wykonywania czynności służbowych w zakresie zamówień publicznych na rzecz miasta.

- Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień. Zarzucane podejrzanemu przestępstwo zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20 tys. zł oraz zakazu wykonywania czynności służbowych związanych z organizacją i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Miasta Ostrołęka, a także zabezpieczenie majątkowe na poczet grzywny w kwocie 30 tys. zł - informuje Prokuratura Okręgowa w Łomży.

Reklama

Zabezpieczono dokumentację miasta w sprawie przetargów

- W toku śledztwa zabezpieczono dokumentację Urzędu Miasta Ostrołęka, w tym dotyczącą organizowanych przez Miasto przetargów. W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej przetargu związanego z inwestycją pn. Budowa ul. D. Majewskiego w Ostrołęce ustalono, iż Prezydent jako kierownik zamawiającego złożył w dniu 3 września 2019 roku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych pisemne oświadczenie o braku przesłanek wykluczających go z postępowania. Jedną z przesłanek wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o zamówienie publiczne z postępowania przetargowego jest okoliczność wskazana w art. 17 ust. 1 pkt. 3 cytowanej wyżej ustawy, a mianowicie fakt pozostawania w stosunku zlecenia przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne z osobą ubiegającą się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie, zgodnie z art. 17 ust. 2 cyt. wyżej ustawy składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Ubiegającym się o zamówienie był Marek T., który w konsekwencji wygrał przetarg. Ustalono, iż w dniu 10 grudnia 2018 roku Prezydent Miasta Ostrołęka zawarł z Markiem T. umowę zlecenia na wykonywanie czynności polegających na weryfikacji dokumentacji znajdującej się w Wydziale Inwestycji Miejskich, Wydziale Dróg, Wydziale Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat, a w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówień, pozwoleń na budowę, projektów budowlanych, opinii i ekspertyz, umów z wykonawcami, protokołów odbioru, faktur i innych. Umowa zlecenia wygasła z dniem 1 stycznia 2019 roku. Ubiegający się o zamówienie Marek T. był prawomocnie skazany przez Sąd za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13 ppkt a cyt. ustawy osoba taka podlega wykluczeniu z przetargu. Z zeznań świadka Marka T. wynikało, iż Prezydent wiedzę o jego karalności posiadał już w listopadzie 2018 roku. W dniu 12 września 2019 roku Prezydent Miasta Ostrołęka zawarł z Markiem T. jako wykonawcą umowę na realizację inwestycji pn. Budowa ul. D. Majewskiego w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców". Wartość kontraktu wynosiła 505,086,15 zł. Inwestycja została zrealizowana i odebrana przez Miasto - informuje Prokuratura Okręgowa w Łomży.

Łukasz Kulik jest prezydentem Ostrołęki od jesieni 2018 roku, gdy w drugiej turze wyborów pokonał Janusza Kotowskiego, który w fotelu włodarza zasiadał przez trzy kolejne kadencje. Reelekcji na czwartą nie uzyskał, przegrał z 38-letnim wówczas prywatnym przedsiębiorcą i miejskim radnym Łukaszem Kulikiem, który zdobył aż 14898 głosów (64,49 procent), wygrywając tym samym wybory i obejmując urząd włodarza Ostrołęki.

Aktualizacja:

Urząd Miasta Ostrołęki przekazał komunikat, aby w treści artykułu nie anonimizować danych prezydenta.

- W nawiązaniu do artykułu „Prezydent Ostrołęki z zarzutami!” z dn. 24 lipca 2020 r. zwracam się z prośbą o odanonimizowanie danych (użycie pełnego imienia i nazwiska Prezydenta Miasta Ostrołęki). Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik pełni urząd od 22 listopada 2018 i jego wizerunek jest publiczny - informuje ratusz.

Wyświetleń: 23012 komentarze: 74
24.07.2020, 11:20r. Drukuj
Powrót


ncgjgff @ 11:27, 24.07.2020

IP: 5.173...153

kto jest jego obrońca?

okaa @ 11:33, 24.07.2020

IP: 176.109...153

Ale sensacja. Marek T złożył oswiadczenie w dokumentacji przetargowej o niekaralności. Przetarg rostrzyga komisja powołana przez prezydenta. Prezydent tylko podpisuje dokumenty które przedstawia mu owa komisja. Tutaj to powinien być skazany tylko MArek T z zakazem wykonywania jakielkowiek działalności.

okaa @ 11:34, 24.07.2020

IP: 176.109...153

A tak na marginesie na Marku przejechał się Kotowski teraz Kulik. Tak to jest.

Prawdę Wam Powiem !!! @ 11:40, 24.07.2020

IP: 37.47...24

Który prokurator przedstawiał zarzuty imię i nazwisko tego prokuratora? A powiemy kim jest !!!

Niewinny @ 11:55, 24.07.2020

IP: 194.50...85

Łukasz trzymaj się, prawda wyjdzie na jaw i się obronisz, wierzę w to i trzymam kciuki

jak widać, krzyk rozpaczy odciągniętych od koryta ciągnie się do tej pory i dalej rzucają kłody

@@@ @ 11:58, 24.07.2020

IP: 83.24...222

Taki człowiek rządzi miastem. W głowie nie mieści się. Cóż. Co chcieli ludzie to to mają.

Stefan Batony @ 12:02, 24.07.2020

IP: 37.248...101

Fajne kombo mamy w tym mieście. Prezydent z zarzutami, wiceprezydent z wyrokiem, póki co nieprawomocnym, ale jednak. A z czego pan prezydent zapłacił te 50 tysięcy? Toż według oświadczenia majątkowego on bidny z kredytami.

Gggg @ 12:04, 24.07.2020

IP: 2a00:f41...3227

Niezły prezydent

dada @ 12:04, 24.07.2020

IP: 178.235...184

@@@- CO BYŚ CHCIAŁ BY RZĄDZIŁ sasin LUB INNY GNIOT.

tak sobie myślę @ 12:06, 24.07.2020

IP: 37.248...147

szczekanie ,szczekanie Kto to jest ten Marek T. Przestańcie pisać głupoty w komentarzach jesteście obłudnikami Sąd ostatecznie będzie orzekał.

sacasc @ 12:07, 24.07.2020

IP: 83.15...233

A gdzie Jan Kowalski?? laughing laughing laughing

Prawdę Wam Powiem !!! @ 12:09, 24.07.2020

IP: 5.184...74

Jeśli chodzi o prokuratorów z okręgu właściwości miejscowej Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i podległych Jej jednostek Prokuratury to w Sądzie Okręgowym dla Warszawy - Pragi w Warszawie o Sygn. akt II C 162/19 rozpoczyna się proces przeciwko wysokiej rangą prokurator podczas tego procesu wyjdą na jaw przestępcze procedery dokonywane przez prokuratorów z tegoż okręgu: poświadczanie nieprawdy w dokumentach urzędowych mających znaczenie prawne, preparowanie upośledzanie postępowań karny. Zapraszamy media lokalne, dziennikarzy: www.moja-ostroleka.pl, a także wszystkie osoby poszkodowane i zainteresowane, sprawa będzie medialna na całą Polskę udział deklarują przedstawiciele Telewizji ogólnopolskiej.

do_sacasc @ 12:10, 24.07.2020

IP: 89.174...42

teraz w szkole, i od wyborów mama pozwala mu rzadziej wchodzić na internet

Cóż @ 12:15, 24.07.2020

IP: 188.146...114

Proponuje zabezpieczyć adresy IP tych co straszą, albo używają argumentów typu pisowskie mordy - to mafia.

Milusio @ 12:20, 24.07.2020

IP: 31.0...148

Kowalski! Do nogi! Ratuj Pana!

pablo @ 12:20, 24.07.2020

IP: 2a00:f41...8dd7

Ale wstyd.wczesniej zastępca A teraz on sam.alez porażka...

PRECZ Z KOMUNĄ! @ 12:27, 24.07.2020

IP: 94.254...77

PiSowskie mordy ze skorumpowanej Ziobrowej prokuratury - jeszcze będziecie siedzieć! Widać, że porządny Pan Prezydent przeszkadza miernotom spod znaku PiS, dlatego próbują go zastraszyć. Nie damy się!

Ojoj @ 12:29, 24.07.2020

IP: 37.30...125

Powinien w koncu odpowiedziec za to,co złego nawyprawial.On doskonale wie za co.Trzymam kciuki,aby tym razem dopadła go sprawiedliwosc i mam nadzieję, ze sie nie wywinie!Dla mnie od początku byl podejrzanym,niekulturalnym typem,ktory nie liczy sie z ludźmi, nie liczy sie z prawem i uważa, ze jak (przez przypadek)zostal prezydentem,to wszystko mu wolno! Niech prawda wyjdzie na jaw!

a @ 12:34, 24.07.2020

IP: 37.47...149

nasz wspanialy prezydent zarzutami a taki byl amerykanski laughing

Ostrołęczanin @ 12:35, 24.07.2020

IP: 194.50...74

Klasyczna gówno-burza, jedyne przewinienie prezydenta to to że nie wymienił wszystkich ludzi w ratuszu. Od kiedy to prezydent jakiegokolwiek miasta przygotowuje osobiście dokumentację przetargową. Personel ratusza odpowiedzialny za przetargi przez swoją niekompetencję, albo UMYŚLNIE dopuścił ofertę skazanego wcześniej ostrołęckiego biznesmena. Celowo zaznaczyłem słowo UMYŚLNIE bo ten człowiek miał wyrok za wcześniejsze prace dla miasta, tak że pracownicy ratusza mieli wiedzę, że gość ściemnia, składając sfałszowane dokumenty.

Ice @ 12:41, 24.07.2020

IP: 176.109...148

Ważne ze kler był w kinie xD

Do Ostrołęczanina @ 12:45, 24.07.2020

IP: 188.147...182

Bo to on ustawę z Kaszką zrobił. A biedni urzednicy robili to co on kazał. Ci którzy się z tym nie zgadzali już nie pracują. Tak jak J.Sz. i R.P. Więc jeśli nie orientujesz się co dzieje się w mieście to nie pisz. A Kaszka za zgodą władzy miał wgląd i ma do tej pory przez szwagra którego wsadził do urzędu, do wszystkich dokumentów. PiS nie lubię ale muszą to patologię rozgonić.

... @ 12:49, 24.07.2020

IP: 188.147...7

A Kowalski mówił, że z powodu braku Kleru śmiała się z nas cała Polska,a nawet cały świat! Ale to napewno sprawa polityczna jak z ministrem Nowakiem.

hfghhvgh @ 12:55, 24.07.2020

IP: 5.173...153

swoją drogą białostocka prokuratura jest znana z powiedzmy, medialnych spraw, wystarczy poguglować.

***** *** @ 12:56, 24.07.2020

IP: 188.146...229

Mało kto ma tyłu skazańców w swoich szeregach jak PiS. Z premierem włącznie. Kto wydaje zaświadczenia o niekaralności? O ile wiem ministerstwo Ziobry.

Jerzy Brojek @ 13:11, 24.07.2020

IP: 178.235...230

Niesamowicie mętne są te oskarżenia łomżyńskiej Prokuratury. Na szczęście istnieją
jeszcze niezależne Sądy z możliwością odwoływania się. Oczywiście że Pan prezydent
Łukasz Kulik winien zadbać o dobrego renomowanego obrońcę, który ( wierzę ) potrafi rozprawić się z tymi "mętnymi" oskarżeniami.
Z poważaniem Jerzy Brojek z Ostrołęki dnia 24 lipca 2020 roku

Do sacast @ 13:19, 24.07.2020

IP: 31.0...145

Kowalskiego możesz cmoknąć w cztery litery jak mordę odkazisz

Do Jerzy Brojek @ 13:30, 24.07.2020

IP: 188.146...229

I tylko tyle. Zarzuty są idiotyczne i słabe. Od lat. Ale niestety za zerotemidy kończą się pseudoprawomocną uryną.

Jarek @ 13:38, 24.07.2020

IP: 37.120...28

Kowalskiego możesz cmoknąć w cztery litery jak mordę odkazisz - amen

Oooooo @ 13:56, 24.07.2020

IP: 37.47...175

Na układy nie ma rady😆 Chcieli zrobić przekręt a wdepnęli na minę😲😲😲😲
8562;

Franciszek @ 13:57, 24.07.2020

IP: 2a00:f41...d899

Wsadzić go, nie na widzę go życzę najgorszego

barany @ 14:02, 24.07.2020

IP: 2001:67c...1c18

Łomżyńska prokuratura? He, hi, he, hi... tongue

Toro USA @ 14:08, 24.07.2020

IP: 2a01:6f00...1111

Kto by pomyślał tacy Mężowie Stanu strażnicy honoru i moralności....
Do cóż
No jasne że PiS to mafia tak samo jak Po i reszta sceny politycznej, obłudniku chcesz adresy IP sprawdzać za krytykę ty faszysto jeden

obserwator @ 14:14, 24.07.2020

IP: 83.24...238

Szkoda, że łomżyńska prokuratura nie prowadziła w przeszłości (od 2001 roku) innych spraw karnych dotyczących ostrołęckiego ratusza - nasza wszystko umorzyła.

a6000 @ 14:15, 24.07.2020

IP: 195.245...8

Warto poczekać na dalsze informacje prokuratury, jednak sprawa brzmi poważnie. Z tego co wiem przetarg dotyczył ponad 0,5 mln zł, a to już spora suma. Ciekawa sprawa.

R @ 14:21, 24.07.2020

IP: 37.30...125

Kulik sam donosił na niewinnych ludzi do prokuratury,donosił bez dowodów tylko po to,by sie zemścić!Prokuratura zawsze umażała te jego wymysły.Typ jest okrutnie mściwy, a do tego jeszcze bezczelny,okrutny, manipulant,ignorant,bez kultury,taktu i ogłady.Jak dorwał sie do władzy, to myślę,ze wykorzystuje te swoje "atuty".W moim odczuciu władza w rękach tego osobnika to narzędzie do wyrządzenia wielu krzywd na różnych gruntach.Taki czlowiek nigdy nie powinien piastowac tak wysokich funkcji.

Realist @ 14:21, 24.07.2020

IP: 188.146...72

Łukasz k. Doskonale wiedział o problemach z prawem Marka t. A mimo wszystko podpisuje z nim umowę. Cóż albo jest tak głupie że nie wie co podpisuje albo jest umoczony w przekręt. Obie wersje tak samo tragiczne. Gratulacje dla osób które to wybrały

WIESŁAW @ 14:21, 24.07.2020

IP: 37.7...214

A w niedzielę do kościółka Józefie ?

~~Ostr @ 14:22, 24.07.2020

IP: 178.235...24

Prezydent zarzutami kto namy w Ostrąłece rządzi podejrzany.

M @ 14:25, 24.07.2020

IP: 94.254...142

Jak można tak krystalicznie czystego człowieka oskarżać o cokolwiek. Wszystko w mieście gra i buczy. Rośliny rosną. Chwasty z urzędu wyrwane. Kasa pełna. Tylko te liliputy Guliwera atakują wszędzie angry

Gość @ 14:26, 24.07.2020

IP: 2a00:f41...cd39

Bardzo dobrze niech mają co chcieli. Hahahhaha

Anka Grafomanka z d. Kaszanka @ 14:38, 24.07.2020

IP: 159.205...177

Dzień dobry!

Ciekawam wielce, co na to Jan Koń-Don Walski z Ostrołęki?

Pozdrawiam....

Anka Grafomanka z d. Kaszanka @ 14:50, 24.07.2020

IP: 159.205...177

Sic transit gloria mundi!

Przykre, kurde blade, że nasza kochana Ostrołęka nie ma szczęścia do notabli. Prezydent z zarzutami prokuratorskimi, wiceprezydent po pierwszym wyroku, czeka na drugą instancję... Pan Kaszana też nie kryształ... Ludziska, co się do diaska dzieje?
Czuję się upokorzona, bo zaufałam panu Kulikowi bezgranicznie, wierząc, że po mrocznych czasach rządów PiSu-u, pod rządami nowego rzutkiego, dynamicznego włodarza nastanie jutrzenka swobody, zawieje wiatr odnowy, a tu, masz babo placek - z deszczu pod rynnę... Tylko wiekopomny Kler w naszym, lokalnym iluzjonie ratuje jeszcze nadszarpniętą reputację p. prezydęta.

Pozdrawiam...

(PS. Proszę o zabranie głosu przez Jana Koń-Dona Walskiego w tej bulwersującej opinię społeczną sprawie. Rada wielce poznałabym miarodajną ocenę całej tej sytuacji).

Lalaalla @ 15:06, 24.07.2020

IP: 37.47...203

Czy w tym urzędzie są jacyś prawnicy ?

Y @ 15:14, 24.07.2020

IP: 188.146...132

Ale kler w kinie był.

sasca @ 15:25, 24.07.2020

IP: 83.15...233

Czemu artykuł nie świeci sie na czerwono? tongue tongue laughing laughing laughing

Ja @ 15:27, 24.07.2020

IP: 5.173...173

Je,błem

😂 @ 15:31, 24.07.2020

IP: 2a00:f41...bcc2

😂😂😂😂😂
;😂😂😂😂㈳
4;😂😂😂

Wojtek @ 16:22, 24.07.2020

IP: 188.146...137

Panie Prezydencie jak będzie rządziła Pani sekretarz to może być ciekawie już zatrudnienia swoją rodzinę i fachowców z Borek do działu kadr. Źyczy powodzenia

Anka Grafomanka z d. Kaszanka @ 16:30, 24.07.2020

IP: 159.205...177

Do Jerzy Brojek @ 13:11,

Dzień dobry!

Cyt. "Oczywiście że Pan prezydent Łukasz Kulik winien zadbać o dobrego renomowanego obrońcę (...)",

Daj Boże... Daj Boże, aby słowo ciałem się stało, ale jednak marnie to widzę. Tu chyba nawet dobry, renomowany obrońca niewiele pomoże. Zarzuty są twarde, rzeczowe, poparte mocnymi dowodami. Nasz włodarz, jak widać wdepnął w wielkie ... kłopoty. Trudno będzie wywinąć się z tego uścisku. Szkoda, bo zaufałam mu, oddałam mu wszystkie myśli, serce, czyny... A tu taka wtopa. Laboga! Ludzie! Larum grają! Jak żyć z tem... Jak żyć? Najpierw wiceprezydent nas sromotnie zawiódł, teraz prezydęt... Ach, nieboga, gonię resztkami sił. Mimo letniego skwaru, serce zmroziło mi się lodową powłoką, krew krzepnie w żyłach, łza wzruszenia leci nieomal ciurkiem po policzkach i do zapytań ośmiela: czemuż, ach czemuż, wybraliśmy tak nieodpowiedniego kandydata na stolec prezydenta miasta średniej wielkości?


Z poważaniem, Anka Grafomanka z domu Kaszanka z Ostrołęki, dnia 24 lipca 2020 roku, godziny 16:30

:/ @ 16:40, 24.07.2020

IP: 94.254...121

Mówiłem żeby zrobi referendum o odwołanie... każdy by zyskal , ostroleczanie i prezydent miałby spokojną głowę... Każdy widzi że sprawy ida w złym kierunku...ostroleczanie mogą czuc się nabici w butelkę jak jak Polacy przed rządami PO. Też były obietnice, plany i jechanie po PIS...teraz też miało być pięknie...

Lol @ 16:47, 24.07.2020

IP: 2601:58b...20b1

Teraz będą razem rządzić ale za kratami- przyjaciele aż po grób🤣🤪

państwo pis xD @ 16:58, 24.07.2020

IP: 94.254...164

tak będzie wygladaly najbliższe lata. wsadzanie do ciupy przez upolitycznione sądy...
.
.
.
.
.

pis

Balbina @ 17:03, 24.07.2020

IP: 83.6...33

To taki teraz mają pomysł pisiory?
Patrzeć na ręce, rozwalić od środka ludźmi kota nie wyrzuconymi przez Kulika i z byle czym do prokuratury. To zniechęci kolejnych potencjalnych kandydatów na prezydenta Ostrołęki, łącznie z obecnym.
Wtedy miernoty z pisu dożywotnio przejmą to miasto? Taki jest plan?

~~Ostr @ 17:08, 24.07.2020

IP: 178.235...24

A ja Boga proszę aby PIS rządził Ostrołeka a te wszystkie betony czerwone won!!!!!!!!!!!!

mieszkaniec @ 17:08, 24.07.2020

IP: 178.42...253

Pan Prezydent jest winien, bo odważył się wygrać wybory.

Mariusz @ 17:20, 24.07.2020

IP: 188.146...138

Haha miał rozliczyć Kotowskiego z przeszłości i jakoś się nie udało, a sam obudził się z ręką w kiblu.
Nigdy bym nie oddał głosu na takich jak on i reszty POspolitych nieudaczników.

Anka Grafomanka z d. Kaszanka @ 17:58, 24.07.2020

IP: 159.205...177

Dzień dobry!

Najmilsi!

Znikąd, ach znikąd ratunku! Znikąd, ach znikąd pomocy! Czuję się rozdarta wewnętrznie i zbrukana. Po niesławnej pamięci rządach pisowskich, chciałam zmiany, zmiany na lepsze. Pragnęłam ożywczego powietrza w naszym Magistracie, jak kania pragnie deszczu. Swoje szczere serce zwróciłam więc na młodego, dobrze prezentującego się, młodego, rzutkiego i dynamicznego kandydata POpieranego przez POstępowe siły POkoju i POstępu społecznego. Zawiodłam się srodze. Ból przenika moje serce i kaleczy wszystkie trzewia. Znowu zawód - straszny zawód. Komuż teraz, nieszczęsna, mogę zaufać? Komuż, mogę oddać swoją duszę? Przed kim mogę otworzyć swoje serce?

Najdrożsi bracia, siostry i przyjaciele! Pomóżcie! Ułagodźcie serce me! Poradźcie, Cóż, nieboga, mam czynić? W kim, nieszczęsna, mam pokładać nadzieję, jeżeli taaaki kandydat zawiódł mnie na całej linii?

Pozdrawiam... Nieutulona w żalu serdecznym, wasza Anka Grafomanka z d. Kaszanka...

LEON @ 18:15, 24.07.2020

IP: 176.109...238

Panie Prezydencie miasta Ostrołęki niestety władzy patrzy się na ręce a tym bardziej przedsiębiorcy. Trzeba być ostrożnym co się podpisuje i z kim współpracuje.No niestety teraz za późno trzeba się bronić oby pozytywnie ale wielka szkoda Panie Prezydencie wyrzuciłeś wszystkich współpracowników poprzednika którzy byli doświadczeni w pełnieniu obowiązków do nich należących i pewnie by do tego nie doszło teraz wszystko obraca się przeciwko Panu, ale tak to w życiu jest uczymy się na błędach. Powodzenia

mieszkaniec gminy @ 18:26, 24.07.2020

IP: 31.41...214

a taką mieliśmy nadzieję młody biznesmen nie umoczony a tu pomysły były i się zmyły most spierniczony ostrowska jeszcze gorzej skrótem do S8 tylko 50 KM

???????? @ 18:28, 24.07.2020

IP: 185.166...64

kiedyś był taki fajny program w TVP Polskie ZOO . i była taka piosenka pt. ,,ani be ani me ani kukuryku .............."

hgfdhgdhf @ 18:52, 24.07.2020

IP: 83.18...181

Pan Kulik nie był nigdy prywatnym przedsiębiorcą.

Do grafomanii Anki @ 18:56, 24.07.2020

IP: 2a00:f41...1771

Po co to robisz?
Po co piszesz taki bzdury?
Ty PiSowska oszustko 🤔

Rebeliant RemekSi @ 19:05, 24.07.2020

IP: 188.146...229

Się wojtkoAnula rozszalała, a i tępy z Uśnik. Szacunku proszę odrobinę. Dzięki ludziom światłym macie możliwość pyskowania. Tak dalej by zostały trzy krzyżyki na papierze i trzy zdrowaśki w piecu zamiast szczepień ochronnych.

uu @ 19:11, 24.07.2020

IP: 94.254...164

uu to nie przelewki, ciekawe kiedy sasina posadza i morawieckiego

Anka Grafomanka z d. Kaszanka @ 19:14, 24.07.2020

IP: 159.205...177

Dzień dobry!

Do, Do grafomanii Anki @ 18:56,

Cyt. "Po co to robisz?"
- Robię to z nudów...

Cyt. "Po co piszesz takie bzdury?
- Takie bzdury PiSzę dla draki...

Cyt. "Ty PiSowska oszustko"
-Wypraszam sobie takie nieprzystojne impertynencje. Jestem certyfikowanym, licencjonowanym Trollem PiSowskim Pierwszej Rangi. Proszę więc o więcej szacunku...

Pozdrawiam...

Anka Grafomanka z d. Kaszanka @ 19:21, 24.07.2020

IP: 159.205...177

Do Rebeliant RemekSi @ 19:05,

Dzień dobry!

Cyt. "Się wojtkoAnula rozszalała, a i tępy z Uśnik. Szacunku proszę odrobinę. Dzięki ludziom światłym macie możliwość pyskowania. Tak dalej by zostały trzy krzyżyki na papierze i trzy zdrowaśki w piecu zamiast szczepień ochronnych".

Na imię mam Anna, nazwisko rodowe - Kaszanka, nazwisko po mężu -Grafomanka.
Ukończyłam liceum zawodowe (bez matury). Wypraszam więc sobie głupie przytyki o braku wykształcenia i inteligencji...

Pozdrawiam...

(PS. Gdzie się podziewa mój przyjaciel, Jan Koń-Don Walski z Ostrołęki? Ckni mi się bez niego).

. @ 19:45, 24.07.2020

IP: 5.173...178

Sami kryminaliści hejj.

Rebeliant Remek @ 19:50, 24.07.2020

IP: 188.146...229

O ile walka z analfabetyzmem okazała się sukcesem to walka z taplarsko uśnicką mentalnością porażką. A Pan podobno Waści z Pułtuska.

Anka Grafomanka z d. Kaszanka @ 20:21, 24.07.2020

IP: 159.205...177

Cukiereczku! Wiela nas dzieli, ale jek widzę, łączy nas miłość do Konopielki E. Redlińskiego...

Pozdrawiam... Słodziaszne cmokaski zasyłam...

do Leona @ 21:11, 24.07.2020

IP: 194.50...136

Chciałbym zapytać jacy fachowcy byli w poprzedniej ekipie rządzącej ? Co dobrego zrobili dla miasta , może jakieś konkrety.Rządzili tyle lat i co ?Jak wynika z informacji ogólnie dostępnych to dbali o własne , przede wszystkim własne kieszenie.Każdy szef dobiera sobie zaufane osoby aby pewnie podejmowali decyzje. Jak myślisz , poprzedni dyrektorzy dbali by o to , aby prezydentowi podpowiadać dobrze czy może tak aby go pogrążyć? Odpowiedz sobie sam. Pozdr. wink

Realny @ 22:36, 24.07.2020

IP: 188.146...173

Ten artykuł powinien być na samej górze tak jak newsy o każdym z opozycji do naszego prezydenta. Bo artykuły o Kamińskim kilka dni wisiały w czerwonej ramce na samej górze

praktyczny @ 11:14, 25.07.2020

IP: 5.173...199

Dobrze się składa, bo jesienią wybory do sejmiku mazowieckiego, to będzie można za jednym razem wybrać nowego prezydenta Ostrołęki
smile

Kryminal @ 12:08, 25.07.2020

IP: 37.30...125

Dlaczego za rządów kulika nie wymagano w przetargach,w ktorych uczestniczył jego przyjaciel Marek T. zaswiadczenia z KRK o niekaralnosci (za rządów Kotowskiego,taki dokument był obowiązkowy,by w ogóle przystąpić do przetargu).Nasuwa sie podejrzenie,ze Kulik (skoro podobno świetnie znał Marka T. )wiedzial,ze kolega nie przyniesie mu takiego dokumentu, wiec go nie wymagal...w zamian za to Marek T. przedstawil wlasnorecznie napisane oswiaczenie (gdyz oswiadczenie musi byc wymagane w przetargach)ze nie byl karany (a to nieprawda),a kulik je przyjął i udał, ze nie wie,ze przyjaciel byl karany..
Przez to MArek T. wygrywal wiekszosc przetargow w miescie i zawsze mial najatrakcyniejsza oferte...czy nie pomógł mu w tym Kulik, który zrobił z Marka T. swojego pelnomocnika, który miał wgląd do strategicznych dokumentow miasta, w tym do przetargów...Oceńcie sami, ale mi to zakrawa na kryminał i na TVN!!!