piątek, 24 września 2021 r., imieniny Gerarda, Teodora, Hermana

Reklama   |   Kontakt

Aktualności

Konkurs na stanowisko inżyniera ruchu ZDP w Ostrołęce

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko inżyniera ruchu. Oferta zawiera zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny, następnie na czas określony z perspektywą przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Kandydat przystępujący do konkursu musi spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie,

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

• kwalifikacje - ukończone studia wyższe techniczne z zakresu budownictwa, preferowana specjalność drogowa lub mostowa,

• co najmniej 3-letni staż pracy w branży drogowej, mostowej lub budowlanej,

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

• nieposzlakowana opinia,

• posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego).

Wymagania dodatkowe:

• znajomość zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego,

• znajomość ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw oraz rozporządzeń:

• ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

• ustawy o samorządzie powiatowym,

• ustawy prawo o ruchu drogowym,

• ustawy prawo budowlane,

• ustawy o drogach publicznych,

• rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

• rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

• rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

• rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

• znajomość struktur powiatu ostrołęckiego,

• umiejętność kosztorysowania,

• umiejętność pracy własnej, ustalania priorytetów dla powierzonych zadań,

• odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki, sumienność, bezstronność, samodzielność,

• biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu programów biurowych (MS Office: Word, Excel oraz AutoCad).

Zakres obowiązków na stanowisku inżyniera ruchu.

1. Przygotowanie inwestycji do realizacji:

 • udział w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,
 • przygotowanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • współpraca z wykonawcą dokumentacji projektowej i koordynacja przebiegu przygotowania dokumentacji,
 • udział w naradach technicznych w sprawie opiniowania dokumentacji projektowej,
 • uzgadnianie, opiniowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
 • weryfikacja i ocena opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod względem kompletności, zgodności z umową, warunkami technicznymi oraz dokonanymi uzgodnieniami branżowymi,
 • protokolarny odbiór dokumentacji projektowej i kosztorysowej od wykonawcy,
 • współdziałanie z innymi samorządami w zakresie opracowania dokumentacji projektowych,
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji projektowej i kosztorysowej, a także finansowej inwestycji na etapie przygotowania dokumentacji ,
 • udział w przygotowaniu projektów umów na projektowanie dróg oraz inwestycji kubaturowych,
 • opracowywanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych,
 • przygotowywanie wniosków dotyczących nabycia praw do nieruchomości,
 • udział w przygotowaniu wniosków dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji, opracowywanie części techniczno - finansowej,
 • współpraca z nadzorem autorskim, inwestorskim oraz wykonawcą podczas realizacji inwestycji,
 • archiwizacja akt spraw ostatecznie załatwionych i przekazywanie ich do archiwum zakładowego,
 • przygotowywanie porozumień dotyczących zarządzania drogami publicznymi między zarządcami dróg na podstawie ustawy o drogach publicznych oraz projektów uchwał Rady Powiatu Ostrołęckiego w tym zakresie,
 • udział w naradach koordynacyjnych w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • sprawozdawczość w zakresie zajmowanego stanowiska,
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora i Kierownika Działu Technicznego dotyczących zadań tegoż działu w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji.

2. Organizacja ruchu na drogach publicznych:

 • wprowadzanie zmian w zakresie działania sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowania pionowego i poziomego,
 • udział w wykonywaniu i uzgodnieniach projektów organizacji ruchu,
 • prowadzenie ewidencji oznakowania dróg oraz projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,
 • opracowanie szczegółowych analiz stałej organizacji ruchu dla miejsc szczególnie niebezpiecznych,
 • opracowywanie stałych i czasowych projektów organizacji ruchu,
 • udział w przygotowaniu projektów umów na opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,
 • opracowywanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych,
 • nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacją ruchu,
 • współpraca z policją, polegająca na pozyskiwaniu danych na temat wypadkowości na drogach gminnych i powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostrołęckiego,
 • prowadzenie badań natężenia ruchu i struktury rodzajowej ruchu na sieci drogowej oraz przejazdach kolejowo - drogowych,
 • wykonywanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych,
 • udział w zlecaniu i nadzorowaniu prac związanych z bieżącym utrzymaniem, konserwacją i modernizacją oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg, kolei, policją oraz innymi jednostkami administracji publicznej odpowiedzialnymi za zarządzanie i nadzór ruchem na drogach,
 • prowadzenie ewidencji przepustów drogowych,
 • prowadzenie ewidencji przystanków komunikacyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z przystanków komunikacyjnych,
 • udział w okresowych kontrolach prawidłowości zastosowania, wykonywania funkcjonowania i utrzymywania wszystkich znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wydawanie identyfikatorów na przejazd drogami powiatowymi dla osób fizycznych, prawnych posiadających pojazdy o parametrach przekraczających ograniczenie ruchu pojazdów, wprowadzone odpowiednim znakiem drogowym zlokalizowanych na drogach powiatowych,
 • udział w komisjach dot. wprowadzenia zmian w organizacji ruchu,
 • prowadzenie spraw związanych z przeglądami budynków, mostów i przepustów drogowych,
 • sprawozdawczość w zakresie zajmowanego stanowiska,
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora i Kierownika Działu Technicznego dotyczących organizacji ruchu na drogach publicznych.

Zakres odpowiedzialności

Odpowiedzialność służbowa za:

• terminowe załatwianie spraw,

• prowadzenie, przechowywanie i przekazywanie dokumentacji technicznych zgodnie

z obowiązującymi przepisami i zasadami wg wewnętrznej instrukcji,

• odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,

• zachowanie tajemnicy służbowej,

• przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

• prowadzenie, przechowywanie i przekazywanie do archiwum akt, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wg wewnętrznej instrukcji.

Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV),

• list motywacyjny,

• dokumenty poświadczające wykształcenie,

• dokumenty poświadczające staż pracy (świadectwa pracy),

• inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz praktykę,

• oryginał kwestionariusza osobowego,

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Zarząd Dróg Powiatowych 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2 z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko "Inżyniera ruchu" lub pocztą elektroniczną na adres: [email]kadry@zdp.ostroleka.pl[/email] lub osobiście do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2 w terminie do dnia 19 lipca 2021 r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną do ZDP w Ostrołęce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (29) 769-49-27.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 2651 komentarze: -
13.07.2021, 13:10r. Drukuj
Powrót


Reklama

Rolexin
Carpexim
AgroPlus
AgroPlus
LUSAR
Rolexin

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Kangurek
iparts.pl
Ynet.pl
Sklep Enter


Warto odwiedzić

Logo infoprasznysz.com