piątek, 28 lutego 2020 r., imieniny Romana, Makarego, Lutomira

Reklama   |   Kontakt
Eldor

Aktualności

Czy po długotrwałej nieobecność pracownika trzeba poddać go szkoleniu bhp?

Czy pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim od 01.10.2017 r. do dnia 15.07.2019 r. powinien zostać ponownie przeszkolony w zakresie bhp przed ponownym dopuszczeniem do pracy? Jego szkolenie okresowe nie straciło ważności.

Przepisy prawa pracy nie warunkują dopuszczenia do pracy pracownika po długotrwałej chorobie od odbycia dodatkowego szkolenia okresowego bhp, w okresie ważności wcześniej ukończonego szkolenia.

Reklama Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie zakazuje dopuszczenia pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uwaga

Szczegółowe zasady organizacji i prowadzenie szkoleń bhp, wyznaczające zakres szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia, a także przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia zostały określone w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odbycia, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

Szkolenie bhp jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Szkolenia okresowe odbywają:

- osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

- pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

- pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

- pracownicy administracyjno-biurowi,

- inni pracownicy (nie wymienieniu powyżej), których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe przeprowadza się:

- nie rzadziej niż raz na 3 lata- na stanowiskach robotniczych,

- nie rzadziej niż raz w roku - na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne,

- nie rzadziej niż raz na 5 lat - na stanowiskach osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji; pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby, pracowników innych niewymienionych w wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- nie rzadziej niż raz na 6 lat - na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Tak więc, przepisy nie wymagają dodatkowego szkolenia okresowego bhp przed dopuszczeniem do pracy pracownika powracającego po długotrwałej chorobie - o ile jego wcześniejsze szkolenie bhp nie utraciło ważności.

Natomiast po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni, konieczne jest skierowanie pracownika na kontrolne badania lekarskie, w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Podstawa prawna

- art. 229 § 2; art. 2373 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040),

- § 2; § 3; § 5; § 7; § 14 - § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860 ze zm.),

Halina Góralska

Gł. Specjalista ds. bhp,

wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 1248 komentarze: 0
03.08.2019, 09:06r. Drukuj
Powrót


Reklama

Tynki
LUSAR
Carpexim
Bowling
Foton

Ogłoszenia

Forum

Reklama

Ynet.pl
Hydraulika
Sklep Enter