poniedziałek, 28 września 2020 r., imieniny Luby, Wacława, Salomona

Reklama   |   Kontakt
Ubezpieczenia

Aktualności

Czy osoba karana może założyć spółkę z o.o.?

Czasem zdarza się, że rejestracji spółki z o.o. chce dokonać osoba karana. Czy jest to możliwe? Czy skazany prawomocnym wyrokiem może być udziałowcem lub członkiem zarządu spółki z o.o?

Spółka z o.o. to najpopularniejsza w naszym kraju forma spółki. W samym 2018 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pojawiło się prawie 33 tysiące takich podmiotów! Nic dziwnego. Zakładając spółkę, wspólnicy mogą ochronić prywatny majątek przed ewentualnymi długami firmy. Mogą także uniknąć odprowadzania składek ZUS. W związku z planowanymi przed rząd podwyżkami wynagrodzeń (i co za tym idzie składek), dla wielu przedsiębiorców jest to ogromnie ważne.

Reklama Czy spółkę z o.o. może założyć osoba karana?

Prawo nie zabrania osobie karanej założenia spółki z o.o. Pod warunkiem, że nie będzie ona pełnić wskazanych przez Kodeks spółek handlowych funkcji. Co więcej, osoba z prawomocnym wyrokiem nie może piastować określonych funkcji wyłącznie w przypadku określonych przestępstw.

Zgodnie z Art.18 § 2. nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa. Są to m.in. przestępstwa:

- przeciwko ochronie informacji (art. 265-296 k.k.),

- przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270-277 k.k.),

- przeciwko mieniu (art. 278-295 k.k.), przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296-309 k.k.),

- przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310-316 k.k.).

Reklama Do grupy tej należą także przestępstwa określone w kodeksie spółek handlowych:

- dokonane przez ogłoszenie danych nieprawdziwych albo przedstawienie takich danych organom spółki, władzom państwowym lub rewidentom (art. 587 k.s.h.),

- dokonane przez wystawienie fałszywych zaświadczeń o złożeniu akcji uprawniającej do głosowania czy użyczanie innemu akcji nieuprawniającej go do głosowania (art. 590 k.s.h.),

- dokonane przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub wykonywaniu praw mniejszości (art. 591 k.s.h.)

Jeśli sąd skazał przedsiębiorcę za inne przestępstwa, np. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości czy spowodowanie uszczerbku na zdrowiu nic nie stoi na przeszkodzie, aby piastował wskazane wyżej funkcje. Jest jednak jedno ale. Zakaz pełnienia funkcji w spółce może wynikać także z treści orzeczenia sądu. Jeśli sprawca przestępstwa, bez względu na jego charakter nadużył swojego stanowiska, sąd może pozbawić go możliwości wykonywania takiej funkcji w przyszłości.

Reklama Jak długo obowiązuje zakaz?

Zakaz wynikający z Kodeksu spółek handlowych ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. Zgodnie z zapisami Art. 18 Kodeksu spółek handlowych, w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w § 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.

Wyjątek od reguły

Możliwość piastowania poszczególnych funkcji, nawet pomimo prawomocnego wyroku może także wynikać z umowy spółki. W dokumencie można zawrzeć zapis, który na to zezwoli. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, konieczne będzie jednak zarejestrowanie spółki w tradycyjny sposób, u notariusza. Tryb S24, który pozwala zarejestrować spółkę przez Internet, zapewnia stosunkowo niewielkie możliwości modyfikacji wzorca umowy. Wprowadzenie niestandardowych zapisów w takim trybie nie jest więc możliwe. Przy pomocy specjalistów z McCarthy & Taggart Group zakładanie spółki z o.o. przebiegnie bez żadnych problemów.

Co, jeśli członek zarządu zostanie ukarany w trakcie pełnienia swojej funkcji?

Czasem zdarza się, że członek zarządu zostanie skazany podczas pełnienia funkcji. W takim przypadku mandat wygasa z mocy obowiązującego prawa.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 1443 komentarze: 1
23.10.2019, 07:27r. Drukuj
Powrót


Anna @ 12:26, 23.10.2019

IP: 145.237...215

oczywiście, że tak pod warunkiem że masz plecy (patrz Amber Gold)...